سلام این نشریه به مناسبت چهلم شهید خلیلی آماده شده

مشخصات چاپ: ابعادکاغذ چاپ 50در 70(یعنی ابعاد هر صفحه 50 در 35) کاغذ 70 گرمی


http://upir.ir/1393.2/1-final.jpg
http://upir.ir/1393.2/p2و3-final-part1.rar
http://upir.ir/1393.2/p2و3-final-part2.rar
http://upir.ir/1393.2/p4-final.jpg