رفته بودم حرم. داشتم برمی گشتم خوابگاه از مترو که پیاده شدم از زیر گذر عبور کردم و رسیدم حوالی درب شمالی که متوجه عبور یک خانم به شدت بد حجاب که از روبرو می آمد شدم.برای من که چند وقتی است به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر پی برده ام تصمیم گرفتن در باره این که نباید بی تفاوت عبور کرد کار سختی نبود و نه جای هیچ اما و اگری... بنابراین بلافاصله مسیر خود را به سمت آن خانم کج کردم.اتفاق جالبی رخ داد انگار که آن خانم متوجه کار اشتباه خود بود و می دانست قصد چه کاری را دارم برای آنکه از  نهی ازمنکر شانه خالی کرده باشد او هم شروع به تغییر مسیر خود کرد به نحوی که هر چه سعی کردم در هنگامی که از مقابل می آید از نزدیکی آن خانم عبور کرده تا تذکر بدهم  نشد.هرچند موفق به نهی از منکر نشدم اما از اینکه بی تفاوت عبور نکردم خوشحالم