به نام خدا

صدای موسیقی خیلی ناراحتم کرده بود بقیه افرادی که توی اتوبوس بودن هیچ اعتراضی به موسیقی نداشتن یا اگه داشتن چیزی نمی گفتن. صداش بلند بود. دستامو گذاشتم روی گوشم و شروع کردم به ذکر گفتن ولی باز صداش شنیده می شد. دیگه طاقتم تموم شده بود رفتم جلوی اتوبوس و از راننده خواستم صدای موسیقی رو کم کنه، قبول کرد ولی وقتی نشستم هیچ عکس العملی انجام نداد و تازه صداشو بلندتر کرد. واقعا عصبانی شده بودم همسرم باهام تماس گرفت، اوضاع اتوبوس رو بهش گفتم قرار شد همسرم بیاد پلیس راه دنبالم.

 وقتی رسیدیم پلس راه پیاده شدم، همسرم از من خواست برم توی ماشین و منتظر بمونم. رفتم کنار ماشین بعد از چند دقیقه فهمیدم همسرم از راننده شکایت کرده و گفته که رعایت حال مسافران رو نمی کنه. راننده هم به حدی عصبانی شده بود که داد و فریاد می کرد. منم رفتم جلو و به پلیس گفتم من با این آقا حرفی ندارم، از نظر اسلام این موسیقی که ایشون گذاشته بودن حرامه پس منم دوست ندارم گوش بدم به ایشون هم تذکر دادم ولی توجه نکردن.

پلیس هم به راننده هشدار داد که دوباره این کار رو تکرار نکنه.

با تشکر از واحد خواهران جنبش حیا که خاطره شان را برای ما ارسال کرده اند.

لطفا خاطرات خود را در مورد امربه معروف و نهی از منکر به آدرس زیر برای ما بفرستید.
jhayamashhad@gmail.com